Regulamin 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Obchodní podmínky společnosti Stivali Romitelli se sídlem Malá Trávnická 1, 75002 Přerov (dále jen prodávající) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) distančním způsobem. 

1.2. Kristýna Koutná dále jen dodavatel je fyzická osoba se sídlem podnikání Malá Trávnická 1, 75002 Přerov, ICO 04433173, podniká na základě živnostenského listu. Kontaktní údaja dodavatele pro kontakt se zákazníky jsou email: info@stivaliromitelli.cz, tel.: +420731457794 a adresa, na které je možné po domluvě odesílat vrácené zboží nebo reklamace : Kristýna Koutná, Malá Trávnická 1, 77502 Přerov. Společnost Stivali Romitelli nemá v České Republice, na Slovensku, ani v Polsku kamennou prodejnu.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Zákazník si může objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu elektronicky prostřednictvím emailu, telefonicky, na osobní schůzce nebo na prodejním stánku. Ceníky na veškeré nabízené produkty jsou ze strany dodavatele na žádost poskytnuté a zcela k dispozici a obsahují stejné ceny, jako na prodejních akcích. Cena uvedená u každé položky je konečná a je v ní započítáno DPH dle sazby zboží. Ceny se mohou v průběhu roku mírně měnit v závislosti na aktuálním kurzu eura. U téměř každého produktu jsou vždy zveřejněné dvě ceny, přičemž nižší cena je vedená za produkt ve standardní velikosti odpovídající tabulkám velikostí a vyšší cena je vedená za produkt vyrobený na zakázku, tedy za produkt šitý na míru. Všechny ceníky jsou vedené v CZK, EUR a PLN. Dodavatelé nemohou zaručit okamžitou dostupnost všech položek zboží.  Pokud dojde k situaci, že zboží momentálně není skladem, bude zákazník informován o stavu objednávky a možné době dodání. Při odeslání objednávky na adresu poskytnutou zákazníkem již bude zákazník informován o způsobu dopravy a o ceně za dopravu. Objednávka se stává závaznou po uhrazení zálohové faktury vystavené dodavatelem na polovinu z celkové částky. V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od objednávky po zaplacení zálohové faktury a po odeslání objednávky od dodavatelů k výrobci, uhrazená zálohová platba nebude zákazníkovi vrácená. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z.

2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky prodávajícímu nebo potvrzením o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.   

2.3. Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Zrušení objednávky

3.1. Ke zrušení objednávky může dojít ze strany zákazníka i ze strany dodavatele. Zrušení objednávky je nutné provést telefonicky nebo emailem tak, aby byla druhá strana o tomto úkonu jasně informována. Kupující může zrušit objednávku kdykoliv před uhrazením zálohové faktury a před započetím výroby objednaného produktu. V případě, že ze strany kupujícího nedojde k uhrazení zálohové faktury do uplynutí doby splatnosti, je objednávka automaticky považována za zrušenou a ze strany prodávajícího nedojde k její odeslání do výroby. Prodávající má právo ve výjimečných případech objednávku zrušit nebo odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka, v případě hrubého a agresivního chování ze strany zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci. 

4. Nemožnost plnění, změna ceny

4.1. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a v případě, že ze strany kupujícího již byla uhrazená zálohová faktura, tak celou výši částky kupujícímu vrátit, a to v hotovosti nebo bankovním převodem v závislosti na společné dohodě. 

5. Prawo odstapienia od umowy

5.1. Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě  14-ti dnů ode dne převzetí zboží formou jednoznačného prohlášení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího Kristýna Koutná, Malá Trávnická 1, 75002 Přerov nebo na elektronickou adresu prodávajícího info@stivaliromitelli.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat zboží a oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů  od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud mezi stranami nedojde k jiné dohodě. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží dodá a prodávající jej zkontroluje.  Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vrácené nepoškozené, nepoužité a musí být včetně všech doplňků, které toto balení obsahovalo (mazání, pásky na ostruhy, vložky). Zboží musí být doručeno prodávajícímu na adresu Kristýna Koutná, Malá Trávnická 1, 75002 Přerov spolu s kopií faktury nebo účtenky za zboží. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným (zboží se již nevyrábí) nebo došlo k navýšení ceny u dodavatele.

5.2. Odstoupení od smlouvy v případě zboží na zakázku (v souvislosti s činností společnosti Stivali Romitelli se jedná o jezdecké boty šité na míru, tedy takové, které nejsou vyrobené podle standardních mír uvedených v tabulkách velikostí) nepodléhá stejným právům a povinnostem, jako v případě zboží popsaného v předešlém odstavci 8.1., z toho důvodu, že se jedná o výjimku, která je zařazená do zákonné úpravy ochrany spotřebitele. Odstoupení od smlouvy v případě zakázkového zboží, tedy vrácení tohoto zboží prodávajícímu, bez udání důvodu, není možné a kupující nemá ze zákona nárok na vrácení částky uhrazené za toto zboží. Tato výjimka platí v situacích, kdy nedošlo k pochybení na straně výrobce nebo dodavatele a zboží bylo dodáno v takové podobě a parametrech, v jakých bylo objednáno. V případě pokusu ze strany kupujícího o vrácení, nebude toto zboží prodávajícím přijato a kupujícímu nebude vrácená částka zaplacená za toto zboží. Pokud produkt vyrobený na zakázku nesplňuje představy kupujícího, je možné uplatnit reklamaci. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 9.

6. Sposoby i terminy platności za produkt

6.1 Zákazník má možnost vybrat si z několika možností plateb již při dojednávání objednávky a při objednávce zboží. Společnost Stivali Romitelli se v případě platebních podmínek a způsobech platby řídí vždy podle vzájemné dohody se zákazníkem a může tyto podmínky měnit pro každého zákazníka individuálně na základě požadavků či potřeb zákazníka.

6.2. Zálohová platba

Dodavatelé společnosti Stivali Romitelli vystaví zákazníkovi zálohovou fakturu na polovinu z celkové ceny objednávky, a to po vzájemné dohodě na konkrétní zboží upřesněné a potvrzené zákazníkem. Zálohová platba může být zaplacená na základě vystavené faktury odeslané elektronicky emailem, předána zákazníkovi osobně nebo odeslána poštou na adresu zákazníka, bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Stivali Romitelli uvedený ve faktuře, dále může být zaplacená v hotovosti na prodejním stánku nebo na osobní schůzce, přičemž v takovém případě obdrží zákazník od dodavatele doklad či potvrzení o platbě s datem, kdy byla platba provedená. V případě přítomnosti terminálu na prodejním stánku, je možné provést platbu také bezhotovostně, a to kreditní nebo debetní kartou. Zálohová faktura je vystavována vždy se dnem splatnosti a pokud nedojde k jiné domluvě a zákazník neuhradí zálohovou platbu do tohoto data, je objednávka považovaná za zrušenou a nebude odeslána výrobci.

6.3. Doplatek a konečná faktura

Společnost Stivali Romitelli vystavuje konečnou fakturu nebo doklad na doplatek, což je druhá polovina z celkové ceny objednávky až po obdržení hotové objednávky z výroby. Stejně jako v případě odstavce 5.2. je i zde několik možností plateb pro zákazníka a využije se právě ta, na které se prodávající a kupující domluví.

Bezhotovostní převod - V případě zájmu a domluvy vystavuje dodavatel konečnou fakturu předem před odesláním zboží zákazníkovi. Zákazník poté hradí tuto fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet a poté je zboží odesíláno na adresu zákazníka. Bezhotovostní převod je také možné využít při osobním předání zboží zákazníkovi na prodejním stánku v případě přítomnosti platebního terminálu.

Platba na dobírku - nejčastěji využívaný způsob uhrazení doplatku. Dodavatel odesílá zboží na adresu zákazníka na dobírku, jejíž výše je v souladu s konečnou fakturou. Tato možnost se využívá zejména při využití těchto přepravních společností: Česká pošta, Zásilkovna

V hotovosti - v případě osobního předání zboží (např.: na prodejním stánku). V tomto případš obdrží zákazník doklad o zaplacení spolu s paragonem a popisem platby.

7. Koszt, sposoby i termin dostawy

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-lu v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.3. Dopravu zboží zajistí dodavatel společnosti Stivali Romitelli a zákazník si při objednávce zboží zvolí způsob dopravy dle naší nabídky. Zboží jenejčastěji zasíláno službou České pošty na dobírku, ale není problém se domluvit na jiném dopravci v případě zájmu kupujícího. Zákazníkům neúčtujeme balné. Zboží zasíláme na celém území České republiky, Slovenska a Polska. Zboží je vždy pojištěné na částku odpovídající konečné ceně zasílaného zboží. Při přebírání zásilky musí zákazník balík bedlivě zkontrolovat, zda nedošlo během přepravy k poškození. V případě porušení zásilky musí hned kontaktovat dodavatele a sepsat s přepravní službou reklamaci k zásilce.

Ceny přepravného jsou podrobně uvedené v Eurech i zlotych v tabulkách v sekci Služby a ceny služeb.

8. Dodací lhůty

8.1. Skladové zboží

Objednané zboží zákazníkem bude dle dostupnosti dodáno v co nejkratší době přepravní firmou Česká pošta nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Platba za toto zboží bude provedena na základě vzájemné domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to buď bezhotovostním převodem v souladu s vystavenou fakturou nebo při převzetí u přepravce na dobírku.

8.2. Zboží objednané u výrobce

Dodací lhůta zboží objednaného u výrobce a podléhajícího výrobě je 30 dnů (1 měsíc) s možnou odchylkou +/- 7 dnů. Tato odchylka je způsobená dobou přepravy z Itálie do České Republiky a poté od dodavatele na adresu zákazníka. Tato dodací lhůta je platná jak pro zboží dělané ve standardní velikosti, tak i pro zboží vyráběné na míru.

9. Reklamacja produktu

9.1. Záruční doba zboží dodávaném společností Stivali Romitelli je 24 měsíců. Ochranná lhůta běží od prvního dne od zakoupení zboží. Zákazník má právo reklamovat zboží do 24 měsíců od prodeje. Pokud zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobená jeho nevhodným používáním nebo ošetřováním, ale vadou samotného výrobku, má právo na reklamaci zboží. Dodavatel, a poté výrobce, posoudí rozsah reklamace a informuje do 30 dnů zákazníka o průběhu a způsobu řešení vzniklé vady. Reklamované zboží bude po opravě či výměně zasláno zákazníkovi na zadanou adresu , přičemž náklady spojené s přepravou hradí prodávající. Způsob řešení reklamace určuje výrobce po prozkoumání vady.

9.2. Postup při reklamaci

1. Kontaktovat dodavatele (prodávajícího) a sdělit, o jakou vadu nebo problém se jedná a pokud možno pořídit fotky, kde bude dobře vidět druh a rozsah poškození či vady.

2. Odeslat reklamované zboží na adresu dodavatele (Anna Palkevyč, Osmek 9, 75002) a do balíku přiložit fakturu nebo doklad o zakoupení.

3. Počkat na další kontakt ze strany dodavatele, který sdělí, jakým způsobem se bude reklamace řešit, a kdy může zákazník očekávat dodání reklamovaného zboží na svou adresu.

Neposílejte prosím reklamované zboží na dobírku! V takovém případě zásilka nebude vyzvednuta.

10. Dane osobowe

10.1. Společnost Stivali Romitelli shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní data zákazníků, a to jméno, adresu, telefon, e-mailové spojení a případně fakturační údaje. Tato data slouží především pro usnadnění chodu objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu společnost Stivali Romitelli posílat formou newsletterů e-mailem sdělení o novinkách, nabídkách či reklamních akcích. Dodavatelé se zavazují, že nebudou poskytovat či jinak sdílet osobní údaje zákazníků se třetími stranami.

10.2. Zákazník přihlášením k odběru newsletterů emailem potvrzuje, že dobrovolně poskytuje své přesné a pravdivé osobní údaje a souhlasí s tím, aby byly zpracovány a použity pro nabízení obchodu a služeb, marketingové účely, a dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou (do odvolání) v rámci činnosti společnosti Stivali Romitelli. Zároveň bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. a že může svůj souhlas kdykoli písemně odvolat odesláním oznámení o zrušení odběru elektronicky na email společnosti Stivali Romitelli info@stivaliromitelli.cz.

10.3. Společnost Stivali Romitelli ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Tyto obchodní podmínky společnosti Stivali Romitelli jsou platné ode dne 1.12.2016 pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 V Přerově, dne 1.12.2016

0

 .